^
  • Villkor för paketresa

Villkor för paketresa

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör - MyPlanet Sweden AB som är medlem i Svenska Resebyråföreningen och resenär vid köp av paketresa genom MyPlanet. MyPlanets kompletterande villkor anges med kursiv stil (lutande stil) och är särskilda villkor som kompletterar "Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor".

Beställning av resa genom MyPlanet 
Vid köp av resor genom MyPlanet Sweden AB (här kallad bara MyPlanet) gäller nedanstående villkor. Vid köp av endast flygbiljett (utan landarrangemang) dvs. icke paketresa gäller ej paketresevillkoren. Den beställda resan arrangeras av MyPlanet i samarbete med hotell och lokala samarbetspartners.

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med "paketresa" avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av 
- transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.
1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer. 
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av MyPlanet eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc. 
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av MyPlanet eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. 
Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed. 
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa MyPlanet om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att MyPlanet ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. MyPlanets skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.5a Passet ska vara giltigt i de flesta fall minst 6 månader efter hemkomst. Nödvändiga visum till de länder som ska transiteras / besökas. Kostnader för detta ska resenären själv stå för. Eftersom visumregler kan ändras med kort varsel är det alltid resenärens ansvar att inhämta korrekt och aktuell information. 

1.2.5b Kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccination är nödvändig. 

1.2.5c Ha fullgott försäkringsskydd. MyPlanet rekommenderar Europeiska ERV (hör med MyPlanet om mer information). Kostnader för reseförsäkring ingår ej i resans pris såvida det inte framgår av orderbekräftelsen. Hemförsäkring och försäkring som gäller vid betalning med kreditkort är ofta ej tillräckliga!

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn ärstavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas MyPlanet.Kontrollera även reslängd, inkvartering och pris. Viktigt att namn på bekräftelse och på flygbiljetter stämmer överens med namn i giltigt pass. Konstateras en oöverensstämmelse mellan namn i pass och flygbiljetter kan detta medföra avvisning vid incheckning något som varken MyPlanet eller flygbolaget kan ta något ansvar för. 
1.2.7. Resenären ska omgående meddela MyPlanet eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för MyPlanets möjligheter att kontakta resenären. 
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av MyPlanet angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.
1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll. 
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för MyPlanet, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra 
ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. 
1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. MyPlanet har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift) - se orderbekräftelse. Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.2.a Betalning av resan till MyPlanet ska ske enligt nedan: 
Beställningen skall bekräftas inom 3 dagar med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är om inte annat anges 40% av resans pris. Denna delbetalning innebär att avtalet är bindande för båda parter. Om delbetalningen (anmälningsavgiften) inte betalas inom angiven frist annulleras bokningen. Ev. avbeställningsskydd ska betalas tillsammans med delbetalningen (anmälningsavgiften).

Slutbetalning ska vara MyPlanet tillhanda senast 60 dagar före avresan om inte annat anges. För vissa arrangemang gäller tidigare slutbetalning, vilket det informeras om på bekräftelsen. Om betalning inte görs inom angiven frist, upphör avtalet att gälla.

Bokningsavgift på 500:- per person tillkommer och inkluderas i anmälningsavgiften. Vid vissa arrangemang t ex bokning av teater-/operabiljetter, sportarrangemang kan en extra bokningsavgift tillkomma vilket i så fall informeras om vid bokningstillfället. 

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

Samtliga resor bokade hos MyPlanet är baserade på regulärflyg. Resenären reser på egen hand om inget annat anges. Flygtider som anges i resplan samt bekräftelse är endast preliminära och kan komma att ändras beroende på flygbolagens schemaläggningar. MyPlanet ansvarar inte för eventuellt missat flyg som har sin orsak i ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Flygbiljetten är personlig och kan inte överlåtas. Ändring av flygbiljettens datum och / eller resrutt är mycket begränsad och kan bara göras i enlighet med biljettens regler. Flygbolaget ansvarar gentemot sina passagerare enligt anvisningar på flygbiljetten. Flygtider som anges i resplan och bekräftelse kan alltid ändras då flygbolagen regelbundet ändrar sina tidtabeller. För mer information hänvisas till punkt 2.2

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk och avbokar sin del av resan, oavsett giltigt avbeställningsskydd som endast täcker medresenärens sjukdom. Dvs detta skydd täcker INTE övriga resesällskapets resa. 
Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras övriga resenärer omedelbart efter att MyPlanet fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. 
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa 
uttryckligen bekräftats skriftligen av MyPlanet. 
B Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av MyPlanets marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har MyPlanet rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd. 
1.3.9. MyPlanet ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälso-
bestämmelser som blir tillämpliga under resan. 
1.3.10. MyPlanets skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. 
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. 
Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om MyPlanet erbjuder avbeställningsförsäkring och resenären önskar teckna sådan via MyPlanet måste resenären upplysa MyPlanet om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när MyPlanet skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften eller hela resans pris enligt MyPlanets anvisningar. 
1.4.1a Huvudresenären är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna.
Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse MyPlanet med korrekta kontaktuppgifter. 
1.4.1b För resenärer ej fyllda 18 år och som reser utan sällskap av vuxen krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet.
1.4.1c MyPlanet reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar på hemsida och i tryckta kataloger. 
1.4.1d Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på annan avtalad upphämtnings-/avreseplats, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.
 
1.4.2 Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har MyPlanet rätt att häva avtalet. Vid en 
sådan hävning har MyPlanet rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för MyPlanet efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får MyPlanet höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser, 
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter.

MyPlanet har valt att inte utnyttja möjligheten att höja priset vid eventuella justeringar av valutan som det ursprungliga avtalspriset är beräknat på. 

B I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som MyPlanet drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. 
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr. 
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. MyPlanet ska så 
snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. 
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om MyPlanets kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av MyPlanet, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av MyPlanet om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan 
överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. 
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad. 
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster. 
2.3.1.2a Ändringar i avtalet som företas av resenären och som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som MyPlanet åsamkats.

För ändring som företas av resenären och som sker fram till 30 dagar före avresan tar MyPlanet ut en ändringsavgift på 500kr per person per ändring, såsom byte av hotell, ändring av bilhyra etc. dock kan extra avgift tillkomma om flygbiljetten redan är utställd, hör med MyPlanet om möjlighet att ändra samt vad kostnaden är.

För ändring som företas av resenären och som sker från dag 29 och fram till avresan uttages ett minimum på 1000 kr per ändring och beroende på om allt arrangemang har biljetterats och fakturerats. Hör med oss på MyPlanet om möjligheten till ändring så nära inpå avresan och vad ändringen kostar om den är möjlig.

För ändringar som görs när biljetterna är utställda kan speciella ombokningsregler gälla samt vissa flygbiljetter är inte varken ombokningsbara eller återbetalningsbara när de är utställda.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa 
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom. 
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan vara av mindre betydelse för resenären. 
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset. 
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

- häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller 
- delta i en annan paketresa, om MyPlanet kan erbjuda detta.

B. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta MyPlanet om sitt val. 
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska MyPlanet betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att MyPlanet efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska MyPlanet erbjuda ersättningsarrangemang. 
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att MyPlanet tvingas göra ändringar i resplanen. MyPlanet ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären 
ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag. 
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan - allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen. 
3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 3500 kr per person. 
3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.

För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 - 3.1.8

3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 3500 kr per person i avbokningskostnad + ev. kostnader till våra leverantörer.
3.1.5 Vid avbeställning 30-22 dagar före avresan erläggs 25 % av resans pris dock minst
3 500 kr/person. 
3.1.6 Vid avbeställning 21-15 dagar före avresan erläggs 50 % av resans pris dock minst 3 500:-/person. 
3.1.7 Vid avbeställning 14-8 dagar före avresan erläggs 75 % av resans pris dock minst 3 500:-/person. 
3.1 8 Vid avbeställning 7 dagar fram till avresedagen erläggs 100 % av resans pris i avbokningskostnad. 

Det tillkommer på ovanstående även flygbolagens eventuella avbokningskostnader för flygbiljetten, kryssningarnas avbokningskostnader, eventuella övriga avbokningskostnader för avbeställning av speciella arrangemang (såsom operabiljetter, jul- och nyårsarrangemang, hockybiljetter etc) och som inte är återbetalningsbara och vi erbjuder avbeställningsskydd separat för dessa.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet pga force majeure

3.2.1. Såväl MyPlanet som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit 
bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 
Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd. 
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse. 
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd. 
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1. 
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med villkor som gäller för avbeställningsförsäkringen. Se villkoren här för ERVs avbeställningsförsäkring.

Avbeställning av resan ska ske till:
MyPlanet's försäljningskontor med adress: MyPlanet, Kastellgatan 17 - 413 07 Göteborg. Telefon: 0775-888 088. Mail: resor@myplanet.se Det är viktigt att avbokning av resan sker före planerad avresetidpunkt. Om ingen avbokning sker före resans planerade avgång sker ingen återbetalning. 

I den händelse avbeställningsförsäkringen inte är tecknat genom MyPlanet utan hos försäkringsbolag, kreditkortföretag el likn. debiteras kostnader enligt 3.1.1-3.1.8. och det är resenärens eget ansvar att i sin tur kräva försäkringsbolag etc. på eventuell återbetalning.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha 
märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet 
angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet. 
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av 
arrangören eller dennes underleverantör på plats. 
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan. 
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören. 
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

OBS! I den händelse avbeställningsskydd/reseförsäkring INTE är tecknad genom MyPlanet utan hos försäkringsbolag, kreditkortföretag el likn. debiteras kostnader enligt 3.1.1-3.1.8. och det är resenärens eget ansvar att i sin tur kräva försäkringsbolag etc. på eventuell återbetalning

Resenär som ej utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på annan avtalad upphämtnings-/avreseplats, förlorar rätten till paketresans delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

Återbetalning av outnyttjat arrangemang under resans gång kan EJ åberopas. T ex om resan av någon anledning måste avbrytas, eller om man väljer att återlämna bilen några dagar tidigare, eller om någon hotellnatt/nätter ej utnyttas osv.

Klagomål som inte kunnat åtgärdas på plats eller vid aktuell tidpunkt ska skriftligen sändas till MyPlanet inom 30 dagar från resans avslutande. Kan reklamationen inte lösas i godo kan ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm eller via domstol. Framförs krav på grund av fel i avtalade tjänster senare än 30 dagar efter hemkomst anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, 
förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären. 
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar.

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför 
inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten. 
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Mon-
trealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen. 
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. 
Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas. 
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning. 
5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

6 Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhand-
lingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Kundregister
Alla resenärer som är bokade genom MyPlanet registreras i MyPlanets kundregister i enlighet med personuppgiftslagen (pul). Kunduppgifterna består av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och uppgifter om bokade reseprodukter. Person- och reseuppgifter av relevans används för resans genomförande och förmedlas vidare till berörda underleverantörer (I Sverige och utomlands). 
Uppgifterna behandlas även internt för resans genomförande samt för att effektivt kunna samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsförings- och eventuella reklamationsändamål. Vänligen meddela MyPlanet skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter ur registret.

Resegaranti

MyPlanet Sweden AB har som arrangör av paketresor (i enlighet med resegarantilagen) ställt erforderlig säkerhet hos kammarkollegiet. Obs! att vid köp av enbart flygbiljett gäller inte lagen om resegaranti. 

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.
Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen. 

Senaste uppdateringen: 9 okt 2017