0775-888 088 FÅ OFFERT

Här kan du läsa om de villkor som gäller för bland annat ombokning och avbeställning när du har köper en paketresa med MyPlanet. 

Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och MyPlanet Sweden AB’s (här kallad bara MyPlanet) särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text. MyPlanet har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

Avtalet blir bindande för parterna när MyPlanet mottagit handpenningen på resenärens beställning om inte annat avtalats. MyPlanet ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse MyPlanet med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (till exempel tidtabellsändring) under de kontaktuppgifter som denne meddelat MyPlanet.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. MyPlanet ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.4.1 Samtliga resor bokade hos MyPlanet är baserade på regulärflyg. Resenären reser på egen hand om inget annat anges. Flygtider som anges i resplan samt bekräftelse är endast preliminära och kan komma att ändras beroende på flygbolagens schemaläggningar. MyPlanet ansvarar inte för eventuellt missat flyg som har sin orsak i ändrade tidtabeller.

1.5 MyPlanet ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 MyPlanet ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av MyPlanet.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. MyPlanet förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på MyPlanet eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.9.1 MyPlanet reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar på hemsida och i tryckta kataloger.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela MyPlanet eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för MyPlanets möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Slutbetalning för resan skall vara MyPlanet tillhanda senast 90 dagar före avresan om inte annat anges. För vissa arrangemang gäller tidigare slutbetalning, vilket det informeras om på bekräftelsen. Om betalning inte görs inom angiven frist, upphör avtalet att gälla.

2.3 MyPlanet får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgiften är om inte annat anges 40% av resans pris. Denna delbetalning innebär att avtalet är bindande för båda parter. Om delbetalningen inte betalas inom angiven frist annulleras bokningen. Ev. avbeställningsskydd ska betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har MyPlanet rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har MyPlanet rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 MyPlanet är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om MyPlanet medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från MyPlanet eller annan.

3.1.1 Ändringar i avtalet som företas av resenären och som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som MyPlanet åsamkats. För ändring som företas av resenären och som sker fram till 30 dagar före avresan tar MyPlanet ut en ändringsavgift på 500 kr per person per ändring, såsom ändring av namn, byte av hotell, ändring av bilhyra etc. dock kan extra avgift tillkomma om flygbiljetten redan är utställd, hör med MyPlanet om möjlighet att ändra samt vad kostnaden är. För ändring som företas av resenären och som sker från dag 29 och fram till avresan uttages ett minimum på 1000 kr per ändring och beroende på om allt arrangemang har biljetterats och fakturerats. Hör med oss på MyPlanet om möjligheten till ändring så nära inpå avresan och vad ändringen kostar om den är möjlig. För ändringar som görs när biljetterna är utställda kan speciella ombokningsregler gälla samt vissa flygbiljetter är inte varken ombokningsbara eller återbetalningsbara när de är utställda.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resan. MyPlanet förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som MyPlanet drabbas av till följd av avbeställningen. MyPlanet kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om MyPlanet inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har MyPlanet rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan skall resenären erlägga 30% av
resans pris i avbokningskostnad

3.2.2 Vid avbeställning 90-41 dagar före avresan erläggs 50 % av resans pris i
avbokningskostnad

3.2.3 Vid avbeställning 40-22 dagar före avresan erläggs 75 % av resans pris i
avbokningskostnad

3.2.4 Vid avbeställning 21-0 dagar före avresan erläggs 100 % av resans pris i
avbokningskostnad.

Avbeställning av resan ska ske till:
MyPlanet försäljningskontor med adress: MyPlanet Sweden, Datavägen 14A, 436 32
Sisjön. Telefon: 0775-888 088. Mail: resor@myplanet.se Det är viktigt att avbokning av
resan sker före planerad avresetidpunkt.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som MyPlanet anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta MyPlanet eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 MyPlanet får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för MyPlanet. MyPlanet ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot MyPlanet eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader
som överlåtelsen medför.

5. Ändringar före avresan

5.1 Ändring av avtalsvillkor
5.1.1 MyPlanet har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att MyPlanet informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 MyPlanet får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som MyPlanet drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om MyPlanets kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. MyPlanet får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 MyPlanet ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 MyPlanet kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt
5.2.1. I så fall behöver MyPlanet inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela MyPlanet att avtalet sägs upp inom en av MyPlanet angiven skälig tid från det att MyPlanet informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet. 5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska MyPlanet utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 MyPlanets och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både MyPlanet och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att
betala någon avbeställningsavgift. Om MyPlanet säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. MyPlanets ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande
6.1.1 Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska MyPlanet avhjälpa felet inom skälig tid. MyPlanet är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om MyPlanet inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska MyPlanet om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan MyPlanet inte erbjuda detta, får MyPlanet erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan MyPlanet inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som MyPlanet inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan MyPlanet inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. Om prisavdrag och skadestånd

7.1 Prisavdrag utgår inte om MyPlanet kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om MyPlanet visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som MyPlanet har anlitat, är MyPlanet fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som MyPlanet har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att MyPlanet ställt in resan föreligger inte om MyPlanet visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är MyPlanets ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar MyPlanet eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att MyPlanet kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Om du mot förmodan upplever något fel med din resa skall du reklamera till våra representanter på plats eller till de leverantörer som levererar den tjänst som felet gäller. Om våra representanter eller underleverantörer inte kan åtgärda felet är det din plikt att snarast möjligt informera MyPlanet så att vi får en möjlighet att åtgärda. Du kontaktar oss på telefon 0775-888 088 (ring +45 8734 9492 utanför kontorets öppettider) eller skriv till resor@myplanet.se
Om du inte reklamerar enligt ovan beskrivning kan det komma att få konsekvenser för din rätt till kompensation. Krav gällande fel som inte kunde lösas tillfredsställande på plats skall vara MyPlanet tillhanda senast 4 veckor efter avslutad resa på mail resor@myplanet.se

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om MyPlanet eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 MyPlanets anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som MyPlanet anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan MyPlanet häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar MyPlanet.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.1.1 Som komplement till den hemförsäkring som ni redan rekommenderar MyPlanet at resenären tecknar till en ”semesterförsäkring” som täcker de hål som normalt en hemförsäkring har. Gouda har marknadens bästa och mest heltäckande försäkring som man förmånligt kan teckna till som tillägg till just sin hemförsäkring. Avbeställningsskydd är inte inkluderat i resans pris om inte annat anges men kan tecknas till genom Gouda.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från MyPlanet eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från MyPlanet eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av MyPlanet.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till MyPlanet eller dennes representant.

9.4.1 Om resenär uteblir från utresa med reguljärflyg, avbokas automatiskt hemresan och ingen ersättning eller alternativ transport utgår. Resan avbokas automatiskt av flygbolaget vilket ligger utanför MyPlanets kontroll.

10. MyPlanet skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är MyPlanet skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. MyPlanet har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Senaste uppdateringen: 15 feb 2023